Privacy Statement

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wilt u niet dat wij u informeren over andere producten en diensten? Stuurt u ons dan een brief. Wij benaderen u hiervoor dan niet meer.

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden door de Vereende verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. In deze Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Verbond van verzekeraars op http://www.verzekeraars.nl/.

De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen kunt u hier nalezen.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn onder meldingsnummer 1051301, 1271424 en 1556085 opgenomen in het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten. Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Raadpleging databank stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- , fraude- en schadebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Borderwijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie hiervoor: http://www.stichtingcis.nl/. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt dit bij ons doen door een schriftelijk verzoek te richten tot de directie van de Vereende, Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Op de hoogte blijven van onze producten en diensten

Indien u via de elektronische post op de hoogte wilt blijven van onze producten en diensten, verzoeken wij u dit door te geven via [email protected].

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden, zgn. "cookies" naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Zie hiervoor ons cookie statement.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Vragen?

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot:

de Vereende
afdeling Compliance
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk
[email protected]