Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wanneer heeft uw klant een MSV nodig?

Uw klant heeft al een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering afgesloten. Heeft hij dan ook nog een MSV nodig? 

 

De kans is aanwezig dat hij niet verzekerd is voor milieuschade. In het verleden dekten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering automatisch ook milieuschade. Dat is  niet meer het geval. Dat geldt ook voor lopende polissen. Het is daarom belangrijk om altijd de meest recente polisvoorwaarden te raadplegen.

 

Heeft de polis geen dekking meer voor milieuschade? Dan is het verstandig om uw klant een MSV te adviseren.

 

Wat is het verschil in dekking tussen een brandverzekering en MSV ?  

De meeste brandverzekeringen dekken alleen nog het bovengronds opruimen van de resten van de verzekerde zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opruimen van de resten van een bedrijfspand na een brand. Raadpleeg de polisvoorwaarden van de brandverzekering voor details over de dekkingen.

 

Zijn door de brand de overheidsnormen voor milieuzorg overschreden? Dan moet de verontreiniging verwijderd worden. De MSV dekt zowel het bovengronds als ondergronds opruimen van verontreinigingen die door, bijvoorbeeld, brand zijn ontstaan. Ook verontreiniging die door de brand is ontstaan op het terrein van buren is gedekt.

 

Wat is het verschil tussen MSV en aansprakelijkheid?

De MSV is geen aansprakelijkheidsverzekering. Ontstaat er door een emissie een verontreiniging? Dan worden de saneringskosten van het eigen terrein en dat van derden vergoed.

 

Kan mijn klant voor een al (beperkt) vervuilde locatie toch een  MSV afsluiten?

Dat kan. Dekking is afhankelijk van de aard en omvang van de vervuiling(en). Zit er bijvoorbeeld op het moment van verzekeren al asbest in het pand? Dan wordt de verwijdering daarvan niet vergoed. Komen er door brand in het pand of door storm asbestdeeltjes op het terrein van uw buren terecht? Dan wordt het opruimen van deze asbestdeeltjes wel vergoed.

 

Vergeet bij de verzekeringsaanvraag niet aan te geven hoeveel asbest er in of op de panden aanwezig is.

 

Neem voor de specifieke voorwaarden contact op met de verzekeringsmaatschappij waar de MSV wordt ondergebracht.

 

Hoe stel ik de premie voor een MSV vast?

Bij de keuze voor het verzekerd bedrag moet u rekening houden met de volgende factoren:

  • Zijn er bovengrondse tanks voor opslag van vloeibare brandstoffen aanwezig?
  • Hoeveel gevaarlijke stoffen zijn er aanwezig?
  • Is er asbest aanwezig?

 

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

De premie voor een  MSV bestaat uit een basispremie en toeslagen voor specifieke risico’s. De hoogte van de basispremie hangt af van de bedrijfsactiviteiten van de verzekeringnemer. Er moet een toeslag op de premie worden betaald voor:

  • De opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks;
  • De opslag van gevaarlijke stoffen in emballages;
  • De opslag van gevaarlijke stoffen in machines of installaties;
  • Voor de aanwezigheid van asbest;
  • Als er werkzaamheden bij klanten van de verzekeringnemer worden uitgevoerd;
  • Als de eigen locatie verhuurd wordt aan derden.

 

Dekt MSV de milieuschade die een huurder van een terrein veroorzaakt?

Uw klant is eigenaar van een terrein dat hij verhuurt. De huurder veroorzaakt een verontreiniging van de bodem. Kan uw klant verplicht worden deze verontreiniging te saneren?

 

De overheid probeert altijd de saneringskosten te verhalen op de veroorzaker. Maar wat als de veroorzaker niet te achterhalen is? Of failliet is? Dan kan de overheid de saneringskosten in veel gevallen op de eigenaar van het verontreinigde terrein verhalen. De  MSV dekt dit risico. De omvang van de dekking hangt af van de activiteiten van de huurder. 

 

Dekt MSV bij een verhuur van woon-, kantoor- of winkelpanden?

De eigenaar/verhuurder heeft volledige dekking. De verzekeraar probeert uiteraard wel de kosten van de sanering op de huurder te verhalen.

 

Veelgestelde vragen Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe)

 

Wie is CoFiZe?

 Elke tankstationondernemer in Nederland moet sinds 1997 van de overheid financiële zekerheid geven voor schade aan het milieu in geval van faillissement. Dat gaat om € 225.000,00 per tank. Dit is voor een ondernemer kostbaar en vaak onhaalbaar. Daarom is de stichting CoFiZe ( Collectieve Financiële Zekerheidsfonds) door de branche opgericht. Is een tankstationexploitant, bijvoorbeeld door een faillissement, niet in staat ontstane milieuschade te betalen? Dan biedt  CoFiZe de zekerheid dat de schade toch wordt vergoed. CoFiZe vraagt een eenmalig toelatingsbijdrage en een jaarlijkse vergoeding per tank. Lees meer op: http://www.cofize.nl/page/view/home

 

Is mijn klant met een overeebnkomst met het CoFiZe voldoende verzekerd tegen milieuschade?

 

Nee, dan is hij niet voldoende verzekerd. CoFiZe betaalt het saneren van milieuschade alleen als het tankstation failliet is. Daardoor kan de eigenaar de milieuschade meestalniet zelf betalen.

 

Wat is het voordeel om bij CoFiZe aangesloten te zijn?

Dan hanteren wij een verkort acceptatietraject voor een MSV. Uw klant hoeft bij de aanvraag alleen maar een afschrift van een geldig CoFiZe-certificaat mee te sturen. 

Schadevoorbeelden

De overgestroomde mestkelder

Niemand heeft het gemerkt. Een waterslang schiet los en water stroomt de mestkelder in. Pas  wanneer de mestkelder overstroomt, wordt de kraan dichtgedraaid. Het kwaad is dan al geschied. De mest loopt via de stal en het erf zo de sloot in. Gevolg: een verontreinigde sloot. Kosten: € 1.600,-

 

Uitgebrande tractor

Een tractor vliegt in brand tijdens het werk op het land van verzekerde. Blussen is lastig, de tractor staat op een afgelegen plek. Er loopt olie uit de tractor over de akker. Gevolg: verontreiniging van de bodem. De kosten van het opruimen bedragen € 6.000,-.  De MSV dekt de kosten van opruimen van de verontreinigde bodem.

 

Asbestdeeltjes verontreinigen gereedschap

Er ontstaat brand in een schuur. De schuur is al oud en er ligt nog asbest op het dak. Door de brand is de asbest verspreid over de omgeving, op de machines en het gereedschap. Het gereedschap  even afspoelen is gevaarlijk…. Alles moet door een professioneel asbestsaneringsbedrijf schoongemaakt worden. Kosten: € 1.200,-. De MSV vergoedt de schoonmaakkosten.

 

Een groothandel in papier

De klimaatomstandigheden in een pakhuis waar papier ligt opgeslagen zijn belangrijk. Om te voorkomen dat er iets misgaat bij een stroomstoring heeft de eigenaar een noodaggregaat achter de hand. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen heeft hij een vloeistofdichte vloer rond het aggregaat aan laten leggen. De dieselolie voor het aggregaat staat opgeslagen in een aantal kleinere vaten. Bij  laden en lossen rijdt een vorkheftruck een vat omver, dat rolt weg. Het komt naast de vloeistofdichte vloer terecht en gaat kapot. De olie veroorzaakt een verontreiniging. De kosten van het opruimen van de schade bedragen 2.500,-. De kosten worden vergoed.

 

Brand in de opslagloods

Een eigenaar van een loods heeft hem zelf al een paar jaar niet meer nodig. Daarom heeft  hij hem  verhuurd. De huurder heeft een groothandel in keukenapparatuur. Geen probleem zou je denken. Maar, er ontstaat brand in het dak van het pand! Door de grote hoeveelheden plastic aanwezig in het pand komen PAKS vrij. Het bluswater wordt ernstig verontreinigd en verontreinigt daarmee ook de bodem rondom de loods

 

De opstalverzekering van de eigenaar zorgt voor het opnieuw opbouwen van de loods. Het opruimen van de verbrande resten is gedekt en ook de schade door verloren gegane goederen wordt door de brandverzekering vergoed. De schade voor de bodemsanering wordt echter niet vergoed. De kosten van het opruimen van de bodemverontreiniging door verontreinigd bluswater bedragen €60.000,-. Gelukkig heeft de eigenaar van de loods een  MSV afgesloten. De verontreiniging wordt snel opgeruimd. Er kan begonnen worden met herbouw van de loods.

Producent van consumentenvoedingsmiddelen

Vrachtwagens rijden af en aan bij de fabriek. Laden, naar het distributiecentrum van de klant en leeg weer terug. Door een defect aan de motor vliegt op een dag  1 van de vrachtwagens in brand. Hij brandt volledig uit. De chauffeur is ongedeerd, maar van de vrachtwagen is niet veel over. Uit de vrachtwagen loopt olie op het wegdek, in de straatkolk op het terrein van verzekerde. Gevolg: verontreiniging. De schade van het opruimen van de verontreiniging bedraagt € 1.100,-. De  MSV van de fabrikant dekt de kosten van opruimen van de verontreiniging volledig.

 

Brand bij een autoschadeherstelbedrijf

In het autoschadeherstelbedrijf wordt er gewerkt aan de blikschade van een auto. Bij het repareren moet er gelast worden. Daarbij wordt de benzineleiding van de auto beschadigd en ontstaat er brand! De ton met afgewerkte olie, die nog afgevoerd moest worden, barst. De olie loopt eruit. Het blussen van de auto maakt alles nog erger. De olie stroomt nu met het bluswater mee, over het terrein. Gevolg: bodemverontreiniging. De kosten van het opruimen bedragen € 42.000,-. 

De door het autoherstelbedrijf afgesloten MSV, dekt deze kosten.