Vestigingsvergunningen

Vestigingsvergunningen

 

Milieu Regelgeving [1]

De Milieuschade verzekering dekt schade door verontreiniging aan de eigen grond van een verzekerde en schade die wordt veroorzaakt tijdens werkzaamheden bij derden. Deze dekkingsomschrijving geeft al aan dat het om bedrijfsmatige activiteiten gaat. Een belangrijk onderdeel van de vereisten die de Milieuaansprakelijkheidsverzekering stelt is dat men moet voldoen aan de wetgeving rond milieu. De wetgeving rond milieu is erg divers. Als leidraad kan gelden dat bij activiteiten die het milieu zwaarder kunnen belasten, de eisen die de regels stellen hoger zijn. Ter illustratie vindt u de uitleg over het zogenaamde Activiteitenbesluit.  Dit besluit hanteert een aantal categorieën van activiteiten, waarbij de regelgeving waaraan een bedrijf moet voldoen strenger is, naarmate de belasting voor het milieu zwaarder wordt.

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven, ook voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Type bedrijven

Afhankelijk van het type bedrijf of inrichting wordt het bedrijf ingedeeld in typen: A, B, of C

Type C valt onder de zwaarste categorie voor wat betreft de milieu eisen.

Onder type A vallen bijvoorbeeld School- en kantoorgebouwen. Dit type wordt beschouwd als de minst milieubelastende inrichtingen.

In het algemeen vallen de volgende activiteiten  onder categorie A:

 

 • Stookinstallatie voor de verwarming van gebouwen;
 • Kleine parkeergarage;
 • Bereiden van voedingsmiddelen voor personeel (kantine);
 • Lozen van huishoudelijk afvalwater in een vuilwaterriool en
 • Opslaan van verpakte niet gevaarlijke stoffen

Inrichtingen type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig. Soms hebben ze een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een bepaalde activiteit toetst, voordat het bedrijf ermee begint. Uit OBM volgt  een toestemming of een weigering. Type B bedrijven vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden.

Voorbeelden van type B inrichtingen zijn:

 • Garagebedrijf
 • Metaalbewerkende bedrijf
 • Jachthaven

Het gaat hierbij om de inrichtingen (geen type A) die van vergunningplicht zijn overgeheveld naar de algemene regels. Het betreft ook inrichtingen die onder voormalige '8.40-AMvB's' vielen. Per onderdeel van het Activiteitenbesluit staat of dit van toepassing is op een inrichting type B.

 Zorgplicht

In artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit staat de zorgplicht. Deze houdt - vrij vertaald - in dat een bedrijf alle negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk moet voorkomen of anders beperken. De zorgplicht geldt voor alle "gebruikelijke" milieuaspecten.

De zorgplicht geldt voor inrichtingen type A en B. Voor inrichtingen type C (vergunningsplichtige inrichtingen) geldt de zorgplicht alleen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van toepassing is.

Type C

Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Soms hebben inrichtingen type C ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

 

Alleen een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf. In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat of een inrichting een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden.

Voorbeelden van type C inrichtingen zijn:

 • Rioolwaterzuiveringsinstallatie met slibvergistingsinstallatie
 • Autodemontagebedrijf dat ook vrachtwagens demonteert.

Een bedrijf moet ten minste 4 weken voor het starten of veranderen van het bedrijf een melding maken.

Samengevat:

 • Alleen een type B of type C bedrijf moet een melding Activiteitenbesluit doen. Type A-bedrijven niet;
 • Vergunningplichtige bedrijven (type C) hoeven alleen activiteiten te melden uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit (voor andere activiteiten moet de vergunning aangepast worden) en
 • Bij een verandering hoeft het bedrijf (de 'inrichting') alleen een melding te doen als de wijziging afwijkt van eerder gemelde gegevens.

 

Meer informatie kunt u vinden via www.infomil.nl

 

Koppeling met Milieu Schade Verzekering.

De regelgeving is ook voor belang voor de MSV. Binnen de MSV wordt in de polisvoorwaarden de eis gesteld dat een verzekerd bedrijf moet voldoen aan de door de wet en regelgeving gestelde eisen. Denk daar bij aan de eventuele vestigings- of vergunningsvereisten of aan bijvoorbeeld onderhoud en preventie.  Wanneer dat niet het geval is, kan dat gevolgen hebben voor de dekking van de MSV.

[1] Informatie is afkomstig van de overheidssite www.infomil.nl d.d 20 januari 2017